รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนระยะสั้น
ลำดับ รอบ แผนก วิชา จำนวน ดูรายชื่อ
1 รอบบ่าย แผนวิชาช่างยนต์ 671101201 เครื่องล่างรถยนต์ 1 เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 11 ดูรายชื่อ
2 รอบค่ำ แผนวิชาช่างยนต์ 671101301 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 12 ดูรายชื่อ
3 รอบค่ำ แผนวิชาช่างยนต์ 671101302 ช่างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 1 ดูรายชื่อ
4 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 671106301 ประมาณราคางานก่อสร้าง เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 12 ดูรายชื่อ
5 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 671102301 ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 0 ดูรายชื่อ
6 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 671108301 ช่างติดตั้ง ซ่อม และล้างเครื่องปรับอากาศ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 22 ดูรายชื่อ
7 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 671104301 ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 10 ดูรายชื่อ
8 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 671105301 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 19 ดูรายชื่อ
9 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 671105302 โซล่าเซลล์ไฮบริด และประกอบ Power Box เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 10 ดูรายชื่อ
10 รอบค่ำ แผนกวิชาพณิชยการ 671204301 การใช้โปรแกรมนำเสนองานด้วย AI เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 16 ดูรายชื่อ
11 รอบบ่าย แผนกวิชาพณิชยการ 671203201 การพิมพ์หนังสือราชการ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 8 ดูรายชื่อ
12 รอบค่ำ แผนกวิชาพณิชยการ 671204302 Photoshop, Ai งานการฟิกเพื่อส่งเสริมอาชีพและธุรกิจในยุคดิจิทัล 17 ดูรายชื่อ
13 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402301 อาหารไทยยอดนิยม เวลาเรียน (12 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567) 19 ดูรายชื่อ
14 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402302 ขนมไทยยอดนิยม เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 22 ดูรายชื่อ
15 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402303 ขนมอบยอดนิยม เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 22 ดูรายชื่อ
16 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402304 ขนมอบเพื่อสุขภาพและไม่ใช้เตาอบ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 10 ดูรายชื่อ
17 รอบเช้า แผนกวิชาศิลปกรรม 671303107 วาดเขียนพื้นฐาน เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 10 ดูรายชื่อ
18 รอบเช้า แผนกวิชาศิลปกรรม 671306101 การขับร้อง เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 14 ดูรายชื่อ
19 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671303301 งานหนัง (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 17 ดูรายชื่อ
20 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671303302 พื้นฐานการวาดภาพระบายสี เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 10 ดูรายชื่อ
21 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671306301 ลีลาศเบื้องต้น เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 25 ดูรายชื่อ
22 รอบค่ำ แผนกวิชาคหกรรม 671403301 การตัดผมชายฟรีสไตล์ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 22 ดูรายชื่อ
23 รอบค่ำ แผนกวิชาคหกรรม 671403302 ต่อขนตาคลาสสิก เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 21 ดูรายชื่อ
24 รอบค่ำ แผนกวิชาคหกรรม 671403303 การซอยผมและดัดผมฟรีสไตล์ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 3 ดูรายชื่อ
25 รอบค่ำ แผนกวิชาเกษตรกรรม 671501301 การปลูกพืชไร้ดิน (สลัดและคื่นช่าย) เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 11 ดูรายชื่อ
26 รอบค่ำ แผนกวิชาเกษตรกรรม 671501302 การจัดสวนในขวดแก้วและการจัดสวนถาดไว้ประดับบ้าน เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 1 ดูรายชื่อ
27 รอบค่ำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 671703301 ภาษาจีนกลาง 1 เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100% 20 ดูรายชื่อ
28 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 671101303 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 12 ดูรายชื่อ
29 รอบเช้า แผนกวิชาคหกรรม 671403107 การตัดผมชาย ระยะเวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 23 ดูรายชื่อ
30 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671303303 พื้นฐานงานไม้ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 17 ดูรายชื่อ
31 รอบเช้า แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 671403103 ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม ระดับพื้นฐาน (Basic) เวลาเรียน 1 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2567 2 ดูรายชื่อ