ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นักศึกษาทั้งหมด 385 คน
สมัครทั้งหมด 385 รายการ
อนุมัติแล้ว 374 รายการ
รออนุมัติ 11 รายการ
รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนระยะสั้น
ลำดับ รอบ แผนก วิชา ค่าลงทะเบียน แผนรับ ยอดสมัคร คงเหลือ
1 รอบเช้า แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 671403103 ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม ระดับพื้นฐาน (Basic) เวลาเรียน 1 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : Mr.Chu Kwang Jo
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
760 13 13 เต็ม
2 รอบเช้า แผนวิชาช่างยนต์ 671101107 เครื่องล่างรถยนต์ 1 (75 ชั่วโมงแรก) และเครื่องล่างรถยนต์ 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายศักดิ์ศรี ศักดิ์เรืองศรี
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 15 4 11
3 รอบเช้า แผนวิชาช่างยนต์ 671101109 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 (75 ชั่วโมงแรก)และช่างซ่อมจักรยานยนต์ 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายสุรชาติ รัตนะ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 25 7 18
4 รอบบ่าย แผนวิชาช่างยนต์ 671101204 ช่างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (75 ชั่วโมงแรก) และช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ (เบนซิน) (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายปฎิภาณ หลุยจำวัล
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 20 1 19
5 รอบเช้า แผนวิชาช่างยนต์ 671101111 ช่างช่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด (75 ชั่วโมงแรก) และระบบเครื่องยนต์ (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100 %
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายธันธวัฏ นิจจันทร์พันธ์ศรี
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
370 20 8 12
6 รอบเช้า แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 671106103 การประมาณราคาก่อสร้าง 1 (75 ชั่วโมงแรก) และการประมาณราคาก่อสร้าง 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100 %
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายวงศกร วงษ์ปาน
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
370 15 3 12
7 รอบเช้า แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 671102103 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (75 ชั่วโมงแรก) และเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายภรภัทร ธรรมไชย
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 20 2 18
8 รอบบ่าย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 671108202 ช่างติดตั้ง ซ่อม และล้างเครื่องปรับอากาศ (150 ชั่วโมง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100 %
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายสิริพงษ์ มาทิพย์
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
360 25 19 6
9 รอบบ่าย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 671104202 ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (150 ชั่วโมง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100 %
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายเอนก ธรรมโชติ
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
360 25 10 15
10 รอบเช้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 671105105 ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED TV 1 (75 ชั่วโมงแรก) และช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED TV 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายชลนาการ ศรีกันทา
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 20 0 20
11 รอบเช้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 671105107 ออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ชุดสมาร์ทนอนนา (75 ชั่วโมงแรก) และโซล่าเซลล์ไฮบริด และประกอบ Power Box (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายทศพล บุญเลิศ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 20 10 10
12 รอบเช้า แผนกวิชาพณิชยการ 671204105 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (75 ชั่วโมงแรก) และการใช้ Application เบื้องต้น (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100 %
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสุรีรัตน์ ทักษะวสุ
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
770 20 10 10
13 รอบเช้า แผนกวิชาพณิชยการ 671203103 พิมพ์สัมผัสภาษาไทย (75 ชั่วโมงแรก) และพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ และการพิมพ์หนังสือราชการ (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางกรรณทิพย์ เอื้องไมตรีภิรมย์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 15 2 13
14 รอบเช้า แผนกวิชาพณิชยการ 671204107 Photoshop Ai งานการฟิกเพื่อส่งเสริมอาชีพและธุรกิจในยุคดิจิทัล 1 (75 ชั่วโมงแรก) และPhotoshop Ai งานการฟิกเพื่อส่งเสริมอาชีพและธุรกิจในยุคดิจิทัล 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100 %
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายอุดมชัย พรหมมา
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
770 20 10 10
15 รอบเช้า แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 671401105 เสื้อชายสมัยนิยม 1 (75 ชั่วโมงแรก) และเสื้อชายสมัยนิยม 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายพรชัย แสงใส
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 22 23 เต็ม
16 รอบเช้า แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 671401107 การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 1 (75 ชั่วโมงแรก) และการตัดเย็บกระเป๋าผ้า 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางทรงสมร สุยะดี
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 20 13 7
17 รอบเช้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402106 อาหารไทย (150 ชั่วโมง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางรุจริน พิชญชฏางค์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
360 35 35 เต็ม
18 รอบเช้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402107 ขนมไทย (75 ชั่วโมงแรก) และขนมไทยเพื่อการค้า (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางกษิรา ทองเชื้อ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 30 15 15
19 รอบเช้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402109 ขนมอบเบื้องต้น (75 ชั่วโมงแรก) และขนมอบยอดนิยม (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาวแพรวสุดา ไชยต๊ะ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 30 23 7
20 รอบบ่าย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402203 ขนมอบเบื้องต้น (75 ชั่วโมงแรก) และขนมอบยอดนิยม (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางตุลารัตน์ ศรีน้อย
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 30 9 21
21 รอบบ่าย แผนกวิชาศิลปกรรม 671303203 การเพ้นท์สี (วาดเขียน) 1 (75 ชั่วโมงแรก) และการเพ้นท์สี (วาดเขียน) 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายวิทยา มุขมณี
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 25 3 22
22 รอบบ่าย แผนกวิชาศิลปกรรม 671306205 การขับร้อง 1 (75 ชั่วโมงแรก) และการขับร้อง 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายปทาภัทร วชิระโพธิ์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 21 21 เต็ม
23 รอบเช้า แผนกวิชาศิลปกรรม 671303108 งานหนัง (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) 1 (75 ชั่วโมงแรก) และงานหนัง (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางชนูศรี พุดเหียง
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 25 5 20
24 รอบเช้า แผนกวิชาศิลปกรรม 671303109 ศิลปะเบ็ดเตล็ด 1 (75 ชั่วโมงแรก) และศิลปะเบ็ดเตล็ด 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาวอภิสรา มุขมณี
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 20 4 16
25 รอบบ่าย แผนกวิชาศิลปกรรม 671306207 ลีลาศเบื้องต้น 1 (75 ชั่วโมงแรก) และลีลาศเบื้องต้น 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสุภาพร ณ น่าน
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 30 30 เต็ม
26 รอบเช้า แผนกวิชาศิลปกรรม 671303111 งานไม้เครื่องเรือน (75 ชั่วโมงแรก) และศิลปะงานไม้เครื่องเรือน (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายอานันท์ วงษ์ศรีวอ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
370 20 3 17
27 รอบเช้า แผนกวิชาคหกรรม 671403107 การตัดผมชาย 1 (75 ชั่วโมงแรก) และารตัดผมชาย 1 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายสุระพัท นากแก้ว
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 28 28 เต็ม
28 รอบเช้า แผนกวิชาคหกรรม 671403109 สระผม เซทผม (75 ชั่วโมงแรก) และเกล้าผมถักเปียแต่งหน้า (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางลาวัลย์ พรมราช
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 25 5 20
29 รอบเช้า แผนกวิชาคหกรรม 671403111 เทคนิคการซอยผม Freestyle set ทรงฟรีสไตล์ 1 (75 ชั่วโมงแรก) และเทคนิคการซอยผม Freestyle set ทรงฟรีสไตล์ 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางนฤษร พันธวงค์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 25 18 7
30 รอบเช้า แผนกวิชาคหกรรม 671403113 การตัดผมชายฟรีสไตล์ 1 (75 ชั่วโมงแรก) และการตัดผมชายฟรีสไตล์ 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายก้าวหน้า นากแก้ว
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 25 25 เต็ม
31 รอบบ่าย แผนกวิชาเกษตรกรรม 671501203 การปลูกพืชไร้ดิน และการเพาะต้นกล้าเพื่ออาชีพ 1 (75 ชั่วโมงแรก) และการปลูกพืชไร้ดิน และการเพาะต้นกล้าเพื่ออาชีพ 2 (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายธนุรักษ์ ชัยชิต
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 20 2 18
32 รอบเช้า แผนกวิชาเกษตรกรรม 671501103 การออกแบบจัดสวนในภาชนะ (75 ชั่วโมงแรก) และการจัดสวนหย่อมในบ้าน (75 ชั่วโมงหลัง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100%
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาววีรันดา พรมแดง
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
370 20 3 17
33 รอบเช้า แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 671703104 ภาษาจีนกลาง 2 (150 ชั่วโมง) เวลาเรียน 30 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2567 เรียนออนไลน์ 100 %
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาววาสนา ขอนขะจาว
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
760 20 16 4
34 เสาร์-อาทิตย์ แผนวิชาช่างยนต์ 671101401 วิชาสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 1.ระบบเครื่องยนต์ 75 ชั่วโมง 2.ระบบเครื่องล่างรถยนต์ 75 ชั่วโมง 3.ส่งกำลังรถยนต์ 75 ชั่วโมง เวลาเรียน 3 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2567
จำนวนชั่วโมง : 225 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายธันธวัฏ นิจจันทร์พันธ์ศรี
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
4,500 20 5 15