ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นักศึกษาทั้งหมด 436 คน
สมัครทั้งหมด 436 รายการ
อนุมัติแล้ว 419 รายการ
รออนุมัติ 17 รายการ
รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนระยะสั้น
ลำดับ รอบ แผนก วิชา ค่าลงทะเบียน แผนรับ ยอดสมัคร คงเหลือ
1 รอบบ่าย แผนวิชาช่างยนต์ 671101201 เครื่องล่างรถยนต์ 1 เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายศักดิ์ศรี ศักดิ์เรืองศรี
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
185 11 11 เต็ม
2 รอบค่ำ แผนวิชาช่างยนต์ 671101301 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายสุรชาติ รัตนะ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 12 12 เต็ม
3 รอบค่ำ แผนวิชาช่างยนต์ 671101302 ช่างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายปฎิภาณ หลุยจำวัล
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 20 1 19
4 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 671106301 ประมาณราคางานก่อสร้าง เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายวงศกร วงษ์ปาน
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
485 20 12 8
5 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 671102301 ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายภรภัทร ธรรมไชย
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 20 0 20
6 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 671108301 ช่างติดตั้ง ซ่อม และล้างเครื่องปรับอากาศ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายสิริพงษ์ มาทิพย์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 22 22 เต็ม
7 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 671104301 ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายเอนก ธรรมโชติ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 20 10 10
8 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 671105301 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายชลนาการ ศรีกันทา
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
485 19 19 เต็ม
9 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 671105302 โซล่าเซลล์ไฮบริด และประกอบ Power Box เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายทศพล บุญเลิศ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 20 10 10
10 รอบค่ำ แผนกวิชาพณิชยการ 671204301 การใช้โปรแกรมนำเสนองานด้วย AI เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสุรีรัตน์ ทักษะวสุ
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
485 16 16 เต็ม
11 รอบบ่าย แผนกวิชาพณิชยการ 671203201 การพิมพ์หนังสือราชการ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางกรรณทิพย์ เอื้องไมตรีภิรมย์
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
185 20 8 12
12 รอบค่ำ แผนกวิชาพณิชยการ 671204302 Photoshop, Ai งานการฟิกเพื่อส่งเสริมอาชีพและธุรกิจในยุคดิจิทัล
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายอุดมชัย พรหมมา
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 17 17 เต็ม
13 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402301 อาหารไทยยอดนิยม เวลาเรียน (12 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567)
จำนวนชั่วโมง : 90 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางรุจริน พิชญชฏางค์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
560 19 19 เต็ม
14 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402302 ขนมไทยยอดนิยม เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางกษิรา ทองเชื้อ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
485 22 22 เต็ม
15 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402303 ขนมอบยอดนิยม เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาวแพรวสุดา ไชยต๊ะ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
485 23 22 1
16 รอบค่ำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 671402304 ขนมอบเพื่อสุขภาพและไม่ใช้เตาอบ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางตุลารัตน์ ศรีน้อย
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 10 10 เต็ม
17 รอบเช้า แผนกวิชาศิลปกรรม 671303107 วาดเขียนพื้นฐาน เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายวิทยา มุขมณี
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
185 20 10 10
18 รอบเช้า แผนกวิชาศิลปกรรม 671306101 การขับร้อง เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายปทาภัทร วชิระโพธิ์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
185 20 14 6
19 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671303301 งานหนัง (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางชนูศรี พุดเหียง
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 17 17 เต็ม
20 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671303302 พื้นฐานการวาดภาพระบายสี เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาวอภิสรา มุขมณี
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
485 10 10 เต็ม
21 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671306301 ลีลาศเบื้องต้น เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสุภาพร ณ น่าน
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 25 25 เต็ม
22 รอบค่ำ แผนกวิชาคหกรรม 671403301 การตัดผมชายฟรีสไตล์ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายสุระพัท นากแก้ว
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 22 22 เต็ม
23 รอบค่ำ แผนกวิชาคหกรรม 671403302 ต่อขนตาคลาสสิก เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาวลาวัลย์ ธรรมสารัตถ์
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 21 21 เต็ม
24 รอบค่ำ แผนกวิชาคหกรรม 671403303 การซอยผมและดัดผมฟรีสไตล์ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางนฤษร พันธวงค์
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
485 20 3 17
25 รอบค่ำ แผนกวิชาเกษตรกรรม 671501301 การปลูกพืชไร้ดิน (สลัดและคื่นช่าย) เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายธนุรักษ์ ชัยชิต
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
485 20 11 9
26 รอบค่ำ แผนกวิชาเกษตรกรรม 671501302 การจัดสวนในขวดแก้วและการจัดสวนถาดไว้ประดับบ้าน เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาววีรันดา พรมแดง
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
485 20 1 19
27 รอบค่ำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 671703301 ภาษาจีนกลาง 1 เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567 เรียนแบบ Online 100%
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นางสาววาสนา ขอนขะจาว
รูปแบบการสอน : ออนไลน์
485 20 20 เต็ม
28 รอบค่ำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 671101303 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายธันธวัฏ นิจจันทร์พันธ์ศรี
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
485 12 12 เต็ม
29 รอบเช้า แผนกวิชาคหกรรม 671403107 การตัดผมชาย ระยะเวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายก้าวหน้า นากแก้ว
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
370 23 23 เต็ม
30 รอบค่ำ แผนกวิชาศิลปกรรม 671303303 พื้นฐานงานไม้ เวลาเรียน 19 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567
จำนวนชั่วโมง : 75 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : นายอานันท์ วงษ์ศรีวอ
รูปแบบการสอน : ออนไซต์และออนไลน์
485 20 17 3
31 รอบเช้า แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 671403103 ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม ระดับพื้นฐาน (Basic) เวลาเรียน 1 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2567
จำนวนชั่วโมง : 150 ชั่วโมง
ครูผู้สอน : Mr.Chu Kwang Jo
รูปแบบการสอน : ออนไซต์
760 20 18 2